14 April, 2012

Meaning of Trading Account in Financial Accounts

Trading Account

The aim of preparing trading account is to find out gross profit or gross loss while that of second section is to find out net profit or net loss.

03 March, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "N"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "N".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
Name పేరు News వార్తలు
Narrow ఇరుకైన, సన్నమైన Night రాత్రి
Nation దేశం No కాదు
Natural సహజమైన Noise శబ్దం
Near దగ్గర Normal సాధారణ
Necessary అవసరమైన North ఉత్తరం
Neck మెడ Nose ముక్కు
Need అవసరము Not లేదు
Needle సూది Note గమనిక, సూచన
Nerve నరము Now ఇప్పుడు
Net వల Number సంఖ్య

21 February, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "M"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "M".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
Machine యంత్రం Military సైనిక
Make తయారు, నిర్ధారించుకోండి Milk పాలు
Male పురుషుడు Mind మనస్సు
Man మనిషి Mine గని
Manager నిర్వాహకుడు Minute నిమిషం
Map పటం Mist పొగమంచు, ద్రవము
Mark గుర్తు Mixed మిశ్రమ
Market విపణి Money డబ్బు, ధనం
Married వివాహితులు Monkey కోతి
Mass రాశి Month నెల
Match పోటీ Moon చందమామ
Material భౌతిక Morning ఉదయం
May మే Most చాలా, ఎక్కువ
Meal భోజనం Mother తల్లి
Measure కొలత Motion కదలిక
Meat మాంసం Mountain పర్వతం
Medical వైద్యపరమైన Mouth నోరు
Meeting సమావేశం Move తరలించు
Memory జ్ఞాపకశక్తి Much ఎక్కువగా
Metal లోహం Muscle కండరము
Middle మధ్య Music సంగీతం
Nail గోరు, మేకు New కొత్త

20 February, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "L"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "L".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
Land భూమి Lift పైకెత్తు
Language భాష Light కాంతి, వెలుతురు
Last చివరి, ఆఖరి Like వంటి, ఇష్టం
Late ఆలస్యంగా Limit పరిమితి
Laugh నవ్వు Line పంక్తి
Law చట్టం Linen నారతో చేసిన
Lead ప్రధాన, సీసం Lip పెదవి
Leaf ఆకు Liquid ద్రవ పదార్థం
Learn తెలుసుకునేందుకు, నేర్చుకునేందుకు List జాబితా
Learning నేర్చుకోవడం, అభ్యాసం Little చిన్న
Least) కనీసం, తక్కువ Living నివసిస్తున్న
Leather బాగు చేసిన తోలు Lock తాళం
Left ఎడమ Long పొడవైన, సుదీర్ఘ
Leg కాలు Look రూపం
Let అనుమతి Loose వదులైన
Letter అక్షరము Loss నష్టం
Level స్థాయి Loud బిగ్గరైన
Library గ్రంధాలయం Love ప్రేమ

18 February, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "K"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "K".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
Keep ఉంచు Kiss ముద్దు పెట్టుకొను
Key ముఖ్య, కీలక Knee మోకాలు, కూర్పురము
Kick కాలితో తన్ను, నిర్లక్ష్యంగా పారవేయు Knife కత్తి
Kind రకం Knot ముడి

15 February, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "J"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "J".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
Jelly పండ్లరసం, మామిడితాండ్ర Journey ప్రయాణం
Jewel రత్నము, విలువైన రాయి Judge న్యాయమూర్తి
Join చేరుము Jump ఎగిరి దుముకు

11 February, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "I"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "I".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
I నేను Industry పరిశ్రమ
Ice మంచుగడ్డ Ink సిరా పూయు
Idea ఆలోచన Insect కీటకము
If అయితే Instrument పరికరం
Ill అనారోగ్యం Insurance భీమా
Important ముఖ్యమైన Interest ఆసక్తి
Impulse ఒక కుదుపు, నరాల ఉత్తేజము Invention కల్పన, ఆవిష్కరణ
In లో Iron ఇనుము, ఉక్కు
Increase పెంచు Island ద్వీపం

09 February, 2012

English to Telugu Dictionary Words Start with "H"

Here are given below some English words with Telugu meaning for easy reading and learning. This is useful to you as a small English to Telugu meaning conversational Dictionary, In this page display only words begin with "H".English WordTelugu WordEnglish WordTelugu Word
Habit అలవాటు Health ఆరోగ్యం
Hail వడగండ్ల వాన Healthy ఆరోగ్యకరమైన
Hair జుట్టు Hear చెవితో విను
Half సగము Hearing వినికిడి
Halfway సగానికి సమీపంలో, మధ్యలో Heart గుండె
Hall సభా మందిరం Heat ఉష్ణము
Halt నిలుచుట Heavy బరువైన
Hammer సుత్తి Height ఎత్తు
Hand చేతిలో Helicopter హెలికాప్టర్
Handle నిర్వహించడానికి Help సహాయం
Handsome అందమైన Helpful సహాయపడే, ఉపయోగకరంగా
Hang వ్రేలాడదీయు, ఉరితీయు Her ఆమె యొక్క
Hanging ఉరి తీయుట Herd నందా
Happen సంభవించు Here ఇక్కడ
Happily సంతోషముగా Heritage వారసత్వం
Happy సంతోషంగా Hero వీరుడు
Harass తొందరపెట్టు Herself ఆమెయే
Harbor ఓడరేవు Hide దాచిపెట్టు
Harbour నౌకాశ్రయం High ఎత్తైన
Hard కఠినమైన History చరిత్ర
Hardly అపూర్వముగా, అరుదుగా Hole రంధ్రము
Harm హాని, చెరుపు Hollow పల్లము, లోతు
Harmony అనుసరణ Hook చేపల గాలము
Hat టోపీ, యాచించు Hope ఆశిస్తున్నాము, భావిస్తున్నాము
Hate ద్వేషించు Horn కొమ్ము, ఊదెడుకొమ్ము
Have కలవారు, ఉన్నాయి Horse గుర్రము
He అతడు Hospital వైద్యశాల
Head తల Hour గంట
Headquarters ప్రధాన కార్యాలయం House ఇల్లు
Heal స్వస్థపరచు How ఎలా